Rakstu novērtēšana

Rakstu novērtēšana ir process kura gaitā tiek iegūts eksperta viedoklis par publicēšanai iesniegto manuskriptu.

Katru LZA Vēstu redakcijā publicēšanai iesniegto zinātniskā raksta manuskriptu  novērtē divi anonīmi novērtētāji (recenzenti). Ja divi novērtētāji sniedz pretrunīgus novērtējumus,  galvenais redaktors var organizēt trešo novērtējumu. Novērtētie raksti ir atzīmēti ar atzīmi “Raksts ir recenzēts” un saņem DOI numuru.

Novērtētāji savus pienākumus pilda anonīmi, ievērojot “Zinātnieka ētikas kodeksa, “Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”“, atsevišķo zinātnes nozaru ētikas kodeksu un starptautiskās zinātnes ētikas normas.

Autora anonimitāti nodrošina, izsniedzot novērtētājam manuskriptu bez autora datiem. Novērtētāja anonimitāti nodrošina, izsniedzot autoram novērtējumu bez novērtētāja datiem.

Novērtēšanas procedūru jāsāk ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad galvenais redaktors ir saņēmis manuskriptu. Kopā ar raksta manuskriptu, novērtētājs saņem veidlapu “Norādījumi žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” publicēšanai iesniegto manuskriptu (rakstu) novērtētājiem un novērtējuma anketa” (atrodama elektroniski sadaļā “Informācija autoriem (Manuskriptu iesniegšanas noteikumi)” – Veidlapas – Raksta novērtējuma anketa *.pdf formātā). Parakstot aizpildītu veidlapu, novērtētājs apstiprina savu novērtējumu un to, ka viņam(ai) nav interešu konflikta ar raksta autoru(iem).

Novērtētājiem iespēju robežās ir jānorāda uz publikācijām, kas ir saistītas ar rakstā izklāstīto tēmu, bet nav norādītas rakstā izmantoto publikāciju sarakstā.

Novērtētājus izvēlas galvenais redaktors. Novērtētājiem jābūt ekspertiem zinātniskajā nozarē, par kuru ir raksts. Vēlams, lai novērtētāji būtu izvēlēti no LZA locekļu vai Latvijas Zinātnes padomes ekspertu vidus, vai no Redakcijas kolēģijas locekļiem (arī ārzemju locekļiem), taču tā nav obligāta prasība. Izvēloties novērtētājus, galvenie kritēriji ir atbilstība raksta tematikai, zinātniskā kvalifikācija un interešu konflikta neesamība.

Galvenais redaktors veido un uztur Recenzentu reģistru, kas ietver informāciju par ekspertu – vārdu, zinātnisko kvalifikāciju, zinātniskajām interesēm, darba vietu, informāciju par veiktajiem novērtējumiem, arī raksta autora vārdu un izdevumu, kurā novērtētais raksts ir publicēts.

Saņemtos novērtējumus galvenais  redaktors iereģistrē Novērtējumu reģistrā un nogādā anonīmu novērtējumu autoram. Autors tiek lūgts sadarbībā ar teksta redaktoru uzlabot rakstu, ņemot vērā novērtētāja ieteikumus, vai motivēti paskaidrot galvenajam redaktoram, kāpēc tas nav vēlams vai iespējams.

Lēmumu par raksta publicēšanu, atdošanu autoram uzlabošanai vai noraidījumu publicēt rakstu pieņem A daļas galvenais redaktors. Redaktoru maiņas gadījumā jaunais redaktors nevar atcelt iepriekšējā redaktora pieņemto lēmumu par raksta publicēšanu, ja vien nav atklātas nopietnas kļūdas.

Pirms publicēšanas Redakcijas padome vērtē žurnāla saturu kopumā.

Žurnāla vadība regulāri analizē manuskriptu novērtēšanas praksi, lai atklātu uzlabošanas iespējas.