PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vara, valoda, vēsture

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.2.4
Atslēgas vārdi: valodas politika, padomju okupācija, vācu okupācija, rusifikācija, skolu mācībvaloda, tulkošana, preses valoda
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā apskatīta dažādu okupāciju laiku valodas politikas būtība, kas atspoguļota vairākos nesen izdotos rakstu krājumos, lai ieraudzītu gan pagājušos, gan vēl joprojām aktuālos jautājumus šajā jomā. Šie jautājumi visdetalizētāk aplūkoti Latvijas Okupācijas muzeja rakstu krājuma “Valoda un vara. Valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada” (turpmāk tekstā — “Valoda un vara”) kontekstā.1 Tur aplūkotas gan vācu un divu padomju okupāciju iniciatīvas ieviest savus valodas politikas elementus, gan opozīcija pret šādu politiku. Kaut arī šodien daži vēsturiski notikumi vairs nav lielā mērā kontroversāli valodas strīdos (piemēram, ielu nosaukumi, lingvistiskā ainava, tulkojumi), citos jautājumos, it sevišķi izglītībā, lietvedībā un sabiedriskajās attiecībās, vēl joprojām ir dažādi viedokļi un nereti izceļas konflikti. Citi rakstā apskatītie krājumi par okupācijas periodiem pamatā dod mazāku uzsvaru valodas politikai, kaut gan dažos gadījumos rūpīgāki pētījumi par valodas jautājumiem varētu padziļināt sniegtās vēstures analīzes.