PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Osetijas svētnīca Rekom

Atslēgas vārdi: svētnīca, ledājs, problēma, kulta ēka, arheoloģiskie izrakumi, tiesa, Rekom, Nuzalas kapela
Raksta valoda: angļu valodā

Rakstā analizēti Osetijas Rekom svētnīcas vēsturiskie un juridiskie aspekti un daudzfunkcionālās izmantošanas īpatnības. Tēmas izpētē līdz šim savāktā zinātniskā informācija nav pietiekoša, lai noskaidrotu vairākus objekta vēsturiskās dzīves elementus. Arheoloģiskajos izrakumos svētnīcas atrašanās vietā atrastie priekšmeti un to nozīme nav pilnībā izskaidrota. Raksta autors piedāvā jaunu skatījumu uz vēsturiskā un reliģiskā pieminekļa — Rekom svētnīcas daudzfunkcionalitāti un Osetijas kultūru. Saskaņā ar izvirzīto zinātnisko hipotēzi par vienu no daudzajām Rekom iezīmēm (svētnīca kā juridisko jautājumu risināšanas vieta) tiks iegūts papildus skaidrojums par svētnīcas funkcionalitāti un tur atrastajiem priekšmetiem, kuri līdz šim nav saņēmuši zinātnisku interpretāciju. Rakstā apskatītais laika periods — mūsu ēras 14. gadsimts. Tēmas aktualitāti raksturo tas, ka svētnīcas funkcijas nav pilnībā izpētītas, līdz šim nav izdevies atrast zinātnisku izskaidrojumu arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem, kā arī nav vispusīgi apkopots un publicēts pētniecības tēmas ietvaros iegūtais zinātniskais materiāls. Skaidrojot svētnīcas mērķus, zinātnieki pārsvarā apskata guļbūves galveno celtni, neņemot vērā objekta dabiskās īpašības, izvēlēto vietu un apkārtējo ainavu. Pētniecības procesu apgrūtina tas, ka dažādi priekšmeti laika gaitā ir pazuduši un svētnīcā notikuši vairāki ugunsgrēki. Izpētes zinātniskā novitāte ir tajā, ka līdz šim kultūras un vēstures objekts Rekom Ziemeļosetijā–Alānijā nav pētīts tādā aspektā, kā ierosināts šajā rakstā. Raugoties citādi uz Rekom funkcijām un lomu tautas ikdienas dzīvē, iegūts zinātniskais izskaidrojums par priekšmetiem, kas atrodas svētnīcas robežās un atrasti arheoloģiskajos izrakumos. Autors pievērš uzmanību iegūtiem materiāliem par Nuzalas baznīcu, ieskaitot tur esošās freskas, un atspoguļo tās sakarus ar svētnīcu Rekom. Atrasts sakaidrojums kādam Rekom svētnīcā atrastam priekšmetam. Raksta tēmas pilnīgam iztirzājumam autors izmanto vēsturisko, juridisko, lingvistisko zinātniskās pētīšanas metodi, kā arī induktīvās un deduktīvās metodes un nestacionāros zinātniskos pētījumus. Faktisko materiālu un bibliogrāfiju autors ir savācis doktorantūras programmas Erasmus Mundus (EMA2) ietvaros, kas pavadīta K. L. Hetagurova vārdā nosauktajā Ziemeļosetijas Valsts universtitātē.