PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nostāsti par pirmo pasaules karu latviešu folkloras krātuvē

Atslēgas vārdi: Latviešu folkloras krātuves kolekcijas, nostāsts, Pirmais pasaules karš, Latvijas Neatkarības karš
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts veltīts Latviešu folkloras krātuves kolekcijās ar Pirmo pasaules karu saistītās folkloras vienību kopas analīzei. Detalizētāka pētnieciskā uzmanība veltīta stāstījumu folkloras nostāstu žanram, aplūkota kolektīvās atmiņas un komemorācijas problemātika saiknē ar vēsturiskajiem notikumiem, sevišķi ievērojot nostāstus, kas atminas mazāk zināmus Pirmā pasaules kara sākuma notikumus un tā laika latviešu karavīru likteni un pretrunīgos, dramatiskos un traumatiskos Latvijas Neatkarības kara laika notikumus. Raksts piedāvā līdz šim maz lietotu avotu starpnozaru pētniecībai un aktualizē latviešu folkloristikā reti pētītu tēmu. Raksta mērķis ir aktualizēt šo Latviešu folkloras krātuves avotu, parādīt iespējamās pētnieciskās perspektīvas un sniegt pētniecisku ieskatu to nostāstu saturiskajos aspektos, kas saistāmi ar Pirmo pasaules karu.