PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latvijas arheoloģiskā mantojuma aizsardzības un sociāli ekonomiskās attīstības faktori

Atslēgas vārdi: kultūras mantojums, arheoloģiskā mantojuma aizsardzība, sociāli ekonomiskie faktori, nelikumīgi izrakumi, kultūras objektu bojāšana, arheoloģiskas senlietas
Raksta valoda: latviešu valodā

Arheoloģiskā mantojuma aizsardzība un tā sociāli ekonomiskā potenciāla attīstība prasa holistisku pieeju, sadarbojoties publiskam, privātam un nevalstiskam sektoram, kā arī dažādu iesaistīto pušu kopdarbību. Šī raksta mērķis ir identificēt būtiskākos faktorus, kas ietekmē arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu un rada pamatu tā sociāli ekonomiskai attīstībai. Pētījumā izmantota tematiskās literatūras, tiesiskā ietvara, krimināllietu, dokumentārā, statistiskā analīze, aptauju un interviju materiāli, kā arī kvalitatīvās kontentanalīzes elementi.