PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Krievvalodīgās jaunatnes etniskā paškategorizācija Latvijā

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.2
Atslēgas vārdi: kategorizācija, paškategorizācija, etniskā minoritāte, etnosociālās noslāņošanās sistēma, krievvalodīgā jaunatne
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā aplūkotas krievvalodīgo jauniešu etniskās paškategorizācijas īpatnības Latvijā. Autors aplūko kategorizāciju kā izziņas procesu objektu un parādību klasificēšanai atsevišķās grupās (kategorijās). Sociālo kategorizāciju un paškategorizāciju nevar raksturot tikai kā cilvēka identificēšanu ar grupu, bet tai jābūt saistītai arī ar šīs sociālās, tostarp etniskās, grupas vietu sociālās noslāņošanās sistēmā. Rakstā analizēts jautājums par to, cik lielā mērā krievu paškategorizācija, pieskaitot sevi etniskajai minoritātei, atražojas šīs etniskās grupas jaunajā paaudzē. Raksta autors 2000. un 2019. gadā veica krievu valodā studējošo studentu aptauju trīs Rīgas privātajās augstskolās, lai noskaidrotu šīs paškategorizācijas evolūciju. Pētījuma dati liecina, ka jaunās paaudzes krievu respondentu uztverē Latvijas sabiedrība ir noslāņojusies latviešos un etniskajās minoritātēs, kuru identitātēm ir atšķirīgs sociālais nozīmīgums valstī. Turklāt respondentu stāstījuma forma, raksturojot to etnisko grupu nākotni, pie kurām ir piederīgi šie respondenti, visbiežāk liecina par identificēšanos ar šīm grupām, bet ne ar Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem.