PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

“INTERFRAME-LV” par valsts sociālekonomisko ilgtspējību

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.1
Atslēgas vārdi: tautsaimniecība, zināšanu ekonomika, digitalizācija, zināšanu ekonomikas telpiski saturiskā diversifikācija, reģionu attīstība, klimata pārmaiņas, labklājība, materiālās nenodrošinātības līmenis, nevienlīdzība, sabiedrības novecošana, reģionālā noslāņošanās, sociālā aktivitāte, atvērtība pārmaiņām, uzņēmējdarbība, vērtīborientācija, politikas dokumenti
Raksta valoda: latviešu valodā

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) LZA īstenās locekles Baibas Rivžas vadībā īstenotais projekts “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā — INTERFRAME-LV” ir viens no pieciem valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektiem. Projekts ietver Latvijas ilgtermiņa sociālekonomiskās attīstības pētījumus un tajos identificētos nepieciešamos risinājumus. Šajā rakstā LZA sadarbības partnera projektā — Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) — zinātnieki ir analizējuši digitalizācijas ietekmē notikušo zināšanu ekonomikas izaugsmi valsts tautsaimniecībā un šī procesa telpiski saturisko diversifikāciju augsto un vidēji augsto tehnoloģiju apstrādājošajā rūpniecībā un pakalpojumu sadaļā (vērtējot nozaru sadalījumu pēc starptautiskās ekonomikas nozaru standartklasifikācijas — NACE — 2. red.), kā arī vērtējuši klimata pārmaiņu iespaidu valsts sociālekonomiskajā attīstībā. Latvijas Universitātes (LU) zinātnieki, pētot svarīgākos izaicinājumus labklājībai Latvijā, t. sk. ienākumu nevienlīdzību un sabiedrības reģionālo noslāņošanos, sabiedrības radikalizācijas un populisma ekonomiskās ietekmes negatīvās sekas, rakstā pievēršas šo izaicinājumu samazināšanas un pārvarēšanas iespējām, tostarp pensiju sistēmas ilgtspējības nodrošināšanai. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) kā vēl viena LZA sadarbības partnera projektā zinātnieki, balstoties uz sociālajām teorijām un veiktajiem pētījumiem par sociālo drošību, aktivitāti, vērtībām, rakstā analizē un secina, ka valdības politikas dokumenti ir nepietiekami bāzēti kā empīriskajās atziņās, tā arī teorētiskajos zinātniskajos pamatojumos. Būtiski, ka projektā “INTERFRAME-LV” valsts sociālekonomiskās ilgtspējības tematika ir pētīta un problēmjautājumu risinājumi meklēti starpdisciplināri, kompleksajai pieejai atspoguļojoties arī šajā publikācijā.