Inovācijas Latvijā. Realitāte un izaicinājumi

Atslēgas vārdi: inovācijas, statistika, nacionālā inovācijas sistēma
Raksta valoda: latviešu valodā

Mūsdienās inovācija ir galvenais ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks. No tā, cik efektīva un pārdomāta ir valsts inovācijas sistēma, ir atkarīgs, cik efektīvi norit inovāciju radīšanas un īstenošanas process valstī. Savukārt valsts nacionālās inovācijas sistēmas veiksmīgu darbību nosaka izglītība, pētniecība (zinātne, jaunrade), uzņēmējdarbība, finanšu sistēma un likumdošana. Saskaņā ar Eurostat datiem, inovatīvās darbības jomā Latvija ievērojami atpaliek ne tikai no citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, bet arī no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas. Apkopojot informāciju un statistikas datus, var konstatēt, ka Latvijai jāveido spēcīga bāze inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai. Var nosaukt vairākas Latvijas inovācijas sistēmas nepilnības. Tostarp izteikti trūkst sadarbības un dialoga starp uzņēmējiem, zinātniekiem, izglītības sistēmu un valdību. Uzņēmumiem, zinātniekiem un universitātēm savstarpēji jāsadarbojas, turklāt ir nepieciešams veicināt gan augstu tehnoloģiju nozaru, gan tradicionālo ekonomikas sektoru attīstību (piemēram, lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība). Valdībai, izstrādājot stratēģiskos un plānošanas dokumentus, jāapzinās inovāciju statistikas nozīme, kā arī iespēju robežās jāizmanto plašāks statistikas datu klāsts, ko nodrošina apsekojums par inovācijām uzņēmējdarbībā1, ko Latvijā katru otro gadu veic Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Skatoties uz situāciju kopumā, var konstatēt, ka, no vienas puses, Latvijā uzņēmējiem ir pieejamas dažādas pētniecības un inovācijas atbalsta programmas, bet tajā pašā laikā Latvijā nav izveidota pilnvērtīga inovācijas sistēma. Uzņēmējiem trūkst informācijas, kā ideju novest līdz inovatīva produkta radīšanai. Turklāt elementi, kam jāveido vienota inovācijas sistēma, atsevišķi pastāv, bet nav saistīti savā starpā. Tādējādi zināšanas (zinātniskā darbība un izglītība) darbojas atsevišķi un finanses (ekonomiskā darbība) — atsevišķi. Latvijā pastāvošā nacionālā inovācijas sistēma ir fragmentāra un nepalīdz risināt aktuālas valsts tautsaimniecības problēmas.