PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eseja: personīgā pieredze Latviešu identitātes saglabāšanā, dzīvojot ārzemēs, nosacīti — trimdā

Atslēgas vārdi: emigrācija, personīgā pieredze, identitātes saglabāšana ārzemēs, publiskās politiskās darbības
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts ir autora vēstījums par emigrējušo latviešu attieksmi pret savu latvietību, Latviju un viņu iesaisti publiskajās politiskajās darbībās mītnes zemēs. Autors apraksta bēgļu pārceļošanu un stabilu emigrantu kopienu izveidošanos, raksturo Montreālas latviešu bēgļu (trimdinieku) sabiedrību. Rakstā apkopots personīgs skatījums uz trimdas publiskajām politiskajām aktivitātēm, ir daudz biogrāfisku datu. Rakstu caurvij emocionāls stāsts par Vācijā dzimuša latvieša etniskās dzimtenes meklējumiem un tikšanos ar to. Autora pieredzētais un pārdomātais atklāj, kā latviešu emigrantu darbība mītnes zemēs ietekmēja Latvijas neatkarības atgūšanas gaitu. Vēstījumā paustais trimdas politisko darbību novērtējums ir pretrunā ar stereotipu, ka pastāvēja cieša saikne starp aktīvistiem un pārējiem trimdiniekiem. Attiecības bija vienpusējas, nevis atgriezeniskas.