Būtiskākie rezultāti un izaicinājumi latgalistikā (2008–2017)

Atslēgas vārdi: latgalistika, Valsts valodas likums, latgaliešu (rakstu jeb literārā) valoda, valodas un izglītības politika, novadmācība
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta mērķis ir atgādināt būtiskākos rezultātus latgalistikā, kā arī iezīmēt svarīgākos risinājumus, kas saistīti gan ar latgalistikas kā zinātņu nozaru kopuma attīstību, gan tās rezultātu un atzinumu ieviešanu praksē. Raksts veidots divās daļās: pirmajā raksturotas svarīgākās latgalistikas norises un to iznākums (2008–2017), detalizētākai uzziņai sniedzot atsauces, otrā iezīmēti sabiedrībā un mediju telpā valdošie diskursi, kas kavē latgalistikas attīstību, negatīvi ietekmējot reģiona attīstību kopumā. Rakstā skarts arī pašreizējais latgaliešu valodas statuss likumdošanā un valodas vēstures pētnieku skatījumā.