PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ausmas Šponas monogrāfija “Pedagoģija. Pārdomas. Atziņas” — veltījums sadarbībai pedagoģiskajā procesā un cilvēkam kā sabiedrības augstākajai vērtībai

Atslēgas vārdi: pedagoģiskais process, audzināšana, pašaudzināšana, pašrealizācija, sadarbība, zinātniskā pētniecība
Raksta valoda: latviešu valodā

Dr. habil. paed., LU emeritus profesores Ausmas Šponas monogrāfija “Pedagoģija. Pārdomas. Atziņas” ir humānisma tradīcijās, zinātniskajā un personiskajā pieredzē balstīts pētījums, sistematizējot pedagoģijas zinātnes teorētiskos pamatus un atgādinot, ka izglītība ir personiska, sabiedriska un vispārcilvēciska pamatvērtība. Grāmatā loģiskā, zinātniski pamatotā satura struktūrā raksturots pedagoģijas zinātnes priekšmets, pedagoģiskās darbības modelēšana, audzināšanas būtība un attieksmju saturs, pedagoģiskā procesa veidi didaktikā, mācību un zinātniskā pētniecība. Grāmatā rodams vēlējums veidot sabiedrību, kurā ikviens cilvēks ir personiski nozīmīgs, un iekļautas profesores “mācības mūžam”, apliecinot viņas cieņu un mīlestību pret dzīvi, cilvēkiem — skolēniem, studentiem, jaunajiem zinātniekiem, ģimeni, kolēģiem — un skolotāja profesiju.