PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ar reliģiskiem priekšmetiem saistītu noziegumu raksturojums

Atslēgas vārdi: kultūras objekti, kultūras priekšmeti, reliģiskie priekšmeti, garīgās vērtības, noziegumi, samērīgs sods
Raksta valoda: latviešu valodā

Laikmetā, kurā pastāv terorisms un citi smagi pārrobežu noziegumi, gan Eiropas Savienība,gan tās dalībvalstis rūpējas par saviem pilsoņiem, radot iekšējās drošības telpu. Latvijā noziegumu apdraudētās īpašuma tiesības garantē valsts un nodrošina tiesību aizsardzības iestādes. Kvantitatīvi vislielāko grupu veido noziegumi, kurus izdara mantkārības nolūkā, un vairākums no tiem izpaužas kā svešas mantas prettiesiska izņemšana no likumīgā valdījuma, lai rīkotos ar to kā ar savu. Tādi noziegumi ir zādzības, laupīšanas, izspiešanas, krāpšanas, un tie kopā veido vairāk nekā pusi no visiem izdarītajiem noziegumiem. No kopējā pret īpašumu vērsto nozieguma skaita vislielāko daļu ieņem zādzības un krāpšanas.

No noziegumiem pret īpašumu autors izpētei ir izvēlējies paaugstinātas sabiedriskās bīstamības pakāpes noziegumus, kurus ietekmē globalizācijas procesi pasaulē, proti, kultūras priekšmetu, sevišķi reliģisku priekšmetu, zādzības. Šādos noziegumos apdraudējuma objekti ir dievnami, kapsētas un iedzīvotāju mājokļi, un noziegumu īstenošanas laikā tiek izmantoti mūsdienīgi tehniskie līdzekļi.

Autors parāda tiesību normu, kas skar cilvēka personisko īpašumu un reliģiskās jūtas, jaunradi — kā likumdevējs svītro nevajadzīgās normas, veido jaunas vai uzlabo jau esošās atbilstoši valsts politiskajai, ekonomiskajai situācijai un globalizācijas procesiem.