PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2021. gads 75. sējums 1. numurs

LZA prezidenta Ivara Kalviņa apsveikums Akadēmijas dienā un LZA dibināšanas 75. gadadienā

Ivars Kalviņš

LZA prezidents Ivars Kalviņš apsveikumā Akadēmijas dienā un LZA dibināšanas 75. gadadienā paziņo, ka LZA vadība ir lēmusi visa gada garumā īstenot pasākumus, kas būtu veltīti atskatam uz pagātni un LZA nākotnes plāniem. Viņš pateicas LZA kolēģiem par darbu zinātnē un LZA izaugsmē, un tic ka kopā un katrs atsevišķi akadēmijas locekļi spēs dot savu pienesumu, lai bērni un mazbērni varētu dzīvot valstī, kur kopējais labums nav mazāk svarīgs par katra labklājību.

Quo vadis Latvijas Zinātņu akadēmija -75?

Ivars Kalviņš

Rakstā apkopotas LZA prezidenta Ivara Kalviņa pārdomas par organizācijas pagātni un nākotni. Viņš atgādina, ka pagātnē Zinātņu akadēmiju veidoja kā vadošo zinātnisko iestādi, kurā ietilpa ne tikai individuāli akadēmijas locekļi, bet arī spēcīgi zinātniekie institūti un labi attīstīta inovāciju infrastruktūra. 1992. gadā Zinātņu akadēmiju pārveidoja par elitāru zinātnieku personālo apvienību. I. Kalviņš analizē zinātņu akadēmijas lomas maiņas ietekmi uz tās tupmāko attīstību.

Acumirkļi izstādē “Skrējiens pa apli”

Edvarda Šmite

Raksta autore stāsta par mākslinieku ģimenes — Izabellas Krolles, Gunāra Kroļļa, Ingunas Krolles‑Irbes un Madaras Māras Irbes kopīgu izstādi Madonā novembra sākumā. Rakstā iekļauts ne tikai raksta autores vērtējums par izstādi, bet arī izstādīto darbu autoru pārdomas un komentāri.

Tālā un tuvā viduslaiku Livonija

Ieva Ose

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansēta programma deva iespēju Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti laikā no 2017. līdz 2019. gadam sarīkot mūsu valsts vēsturei veltītu konferenču ciklu ar nosaukumu “Valsts pirms valsts”. Otrā konference, kas notika Rīgā 2017. gada 7.–9. decembrī, bija veltīta viduslaiku Livonijai, un tajā nolasīto referātu krājums 2019. gada nogalē iznāca kā pirmais izdevums ieplānotajā konferences rakstu sērijā. Krājumam ir dots virsraksts “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”, un to sastādījuši trīs Latvijas viduslaiku vēsturnieki — Andris Levāns, Ilgvars Misāns un Gustavs Strenga. Izdevums ir pieejams divējādi — gan iespiests un iesiets papīra formātā kā grāmata mīkstos vākos, gan digitālā veidā internetā (https://dom.lndb.lv/ data/obj/file/29051188).

Atsauksme par Saulveža Cimermaņa grāmatu “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”

Mārtiņš Kuplais

Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājumu glabātājs Dr.hist. Mārtiņš Kuplais stāsta par latviešu ievērojamā etnogrāfa Saulveža Cimermaņa tikko iznākušo grāmatu “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”. Grāmatā apkopoti ilggadēju pētījumu rezultāti: apcerējums par Latvijas kultūrainavas veidošanos apmēram 1000 gadu periodā līdz 21. gadsimtam un detalizēts to elementu kopuma izvērtējums, kurus var definēt kā “tautas celtniecība”.

Par Ilgoņa Bērsona grāmatu “Laiku nospiedumi”

Raita Karnīte

Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” 2020. gada 4. numurā publicēts raksts “Ilgonis Bērsons un viņa laiks”. Šajā rakstā sniegti skaidrojumi par grāmatas autora iebildumiem.

Menu