PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2020. gads 74. sējums 3. numurs

Vērtību izpratnes evolūcija sabiedrībā fizisku vai emocionālu satricinājumu periodos un pēc tiem

Raksts vēsta par Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 2020. gada 30. aprīļa sēdi, kas notika COVID-19 pandēmijas ierobežošanai izsludinātā ārkārtas stāvokļa apstākļos elektroniskā formā. Sēdes dalībnieki iepazinās ar Dr.oec. Andreja Mūrnieka eseju un komentāriem “Esamība un Brīvība. Ko darīt ar robežām?”, iedziļinājās jautājumā par ārkārtas situācijas radīto psihoemocionālo ietekmi un tās ilgtspēju cilvēku sabiedrībā, un uzzināja par Baznīcas piedāvājumu mūsdienu sabiedrībai krīzes laikā.

Zinātņu Akadēmijas Latvijas Tautas frontes nodaļa Latvijas Republikas atjaunošanas procesu veicināšanā (1989–1999)

Jānis Trakšs, Irena Pundure

Zinātņu akadēmijas Latvijas Tautas frontes (ZA LTF) nodaļa, ir būtiski piedalījusies Latvijas valstiskuma atgūšanas, pilsonības un citu jautājumu risināšanā. Daži tās izstrādātie dokumenti un analizētie jautājumi ir aktuāli vēl šodien, jo īpaši par zinātniskās darbības finansēšanu, vasaras laika atcelšanu un citi. Rakstā sniegta informācija par dažiem no tiem.

Menu