PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2019. gads 73. sējums 4. numurs

Nozīmīgs ieguldījums poētikas pētniecībā

Rūta Muktupāvela

Recenzija par jaunu publikāciju

Latvijas Kultūras akadēmijas rektore prof. Rūta Muktupāvela atzīst, ka Akadēmiķes Dr. Vairas Vīķes-Freibergas monogrāfija “The Singer of Songs. On cognitive schemes and sequential structuring in longer Latvian folk songs” (angļu valodā) ir fundamentāls starpdisciplinārs zinātnisks darbs un nozīmīgs ieguldījums starptautiskajā kognitīvās poētikas pētniecībā. Pētījums veltīts tā dēvēto “garo dziesmu” analīzei. Monogrāfijas teorētiskā bāze ir amerikāņu komparatīvista , eposa un balāžu pētnieka Alberta Lorda atziņās. Grāmata ir akadēmisks darbs, taču tās saturs ir interesants un pievilcīgs ne tikai speciālistiem, bet arī plašākam lasītāju lokam.

Atslēgas vārdi: monogrāfija garās dziesmas, latviešu mutvārdu mentalitāte

Grāmata par Rīgas misāli

Andris Amoliņš

Recenzija par jaunu publikāciju

Izvērstā recenzijā (14 lpp.) par Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora prof. Guntara Prāņa plašo monogrāfiju “Missale rigense Livonijas garīgajā kultūrā.
Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”. Dr.phil.nat. Andris Amoliņš atklāj gan apjomīgā pētījuma vērtību, gan nepilnības. Rīgas misale (liturģiskā jeb baznīcas dievkalpojuma grāmata), kam veltīta Guntara Prāņa grāmata, ir Latvijai unikāls rakstu piemineklis. G. Prāņa grāmata ir veltīta galvenokārt Rīgas misālē atrodamajām muzikālajām liecībām. Tās autors ir ilggadējs senās mūzikas, īpaši gregorisko dziedājumu pētnieks, izpildītājs un pedagogs, Šajā nozarē viņam ir pioniera loma Latvijā. Recenzijas autors secina, ka kopumā G. Prāņa monogrāfija ir liels solis Latvijas katoliskās kultūras mantojuma apzināšanā.

Atslēgas vārdi: dievkalpojums, gregoriskie dziedājumi, liturģiskās grāmatas, misāle

Sāvs nāk. Sāviena

Jānis Zilgalvis

Recenzija par jaunu publikāciju.

Sāvs ir ezers un Sāviena ir apdzīvota vieta pie šī ezera, kas arheologa Jura Urtāna uzmanību. Jāņa Zilgalvja rezenzijā analizēta grāmata, kas veltīti jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem ne tikai uz sauszemes, Sāvienā, bet arī zem ūdens Sāvienas ezerā. Grāmatā aprakstīti septiņu pētnieku rūpīgā darbā izinātais dažādās nozarēs: Sāvienas ezera arheoloģija, tostarp Sāvienas ezermītnes izpēte, Sāvienas mājvārdu izpēte, Sāvienas muižas izpēte, tradicionālās mūzikas izpēte Sāvienā un Ļaudonā, Sāvienas fotogrāmata, Sāvienas folklora un tradicijas. Grāmatas otrajā daļā publicēts savēnieša Jāņa Elmera manuskripts “Atmiņas”.

Atslēgas vārdi: Sāvs Sāviena, arheoloģiskā izpēte, novadpētniecība

Par Gruzijas un Baltijas valstu mijattiecību vēsturi

Tulkojis Arno Jundze

Informācija par jaunu publikāciju.
Nikolaja Džavahišvili (Gruzija) raksts (no krievu valodas tulkojis Arno Jundze) vēsta par Gruzijā krievu valodā izdoto Nikolaja Džavahišvili grāmatu “Gruzijas-Baltijas mijattiecību vēstures apraksti”. Grāmatas autors uzsver, ka monogrāfijas zinātniskais redactors ir nu jau mirušais Latvijas Zinātņu akakdēmijas Senāta prriekšsēdētājs Jānis Stradiņš. Monogrāfija adresēta vēsturniekiem un citiem lasītājiem, kurui interesējas par Gruzijas un Eiropas mijattiecībām.

Atslēgas vārdi: informācija par jaunu publikāciju, Gruzijas – Baltijas valstu attiecību vēsture

Atceres konference “Latviešu terminoloģija simts gados”

Astrīda Vucāne

Atskats uz konferenci

2019. gadā aprit 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. Lai atzīmētu šo svinīgo notikumu un atskatītos uz paveikto, kā arī identificētu aktuālās problēmas un iezīmētu nākotnes perspektīvas, 2019. gada 3. oktobrī LZA Terminoloģijas komisija (LZA TK) kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) rīkoja konferenci “Latviešu terminoloģija simts gados”.

Atslēgas vārdi: latviešu nacionālā terminu sistēma, konference

In memoriam

Latvijas Universitātes asociētais profesors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr. hist. Aleksandrs Gavriļins (15.07.1953–20.06.2019)

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, profesors, PhD, Dr. Sc. Radegasts Paroleks (01.12.1920–15.09.2019)

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors, Dr.habil. oec. Edvīns Vanags (12.07.1938–24.09.2019)

Atvadu vārdi Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklei Džemmai Skulmei (20.09.1925–09.11.2019)

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidents (1998–2004), akadēmiķis, profesors, Dr. Habil. Chem., Dr. H. C. Hist. Jānis Stradiņš (10.12.1933–29.11.2019)