Redakcijas politika

Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” (“LZA Vēstis” A daļa) redakcijas politika ir pielāgota COPE (Publicēšanas ētikas komiteja) kodeksam un ieteikumiem labai praksei.

Redakcijas politika nosaka, kā žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek ievēroti galvenie “LZA Vēstu” publicēšanas principi, kas noteikti dokumentā „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums”. Tā formulē žurnāla A daļas mērķi un jomu, žurnāla satura veidošanas politiku, nosaka rakstu iesniegšanas kārtību, rakstu izvērtēšanas veidu un procedūru, žurnāla publicēšanas procedūru, vadības, redaktoru un recenzentu izvēles principus. Žurnāla redakcijas politika ir saskaņota ar iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un publicēšanas ētikas principiem.
Redakcijas politikas dokumentā uzrādīts publicēšanas normatīvais regulējums un žurnāla “LZA Vēstis” A daļas normatīvais regulējums un nosauktas administratīvās un tehniskās formas (pieejamas lejupielādei šeit), noteikts žurnāla statuss (atklātas pieejas žurnāls), izskaidrota žurnāla pieejamība un vairāki tehniskie jautājumi.
Pilns dokuments „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” pieejams lejupielādei *pdf formātā.

Publicētie manuskripti tiek glabāti redakcijā 2 gadus pēc publicēšanas. Noraidītie manuskripti un manuskripti, kurus autori, saņēmuši negatīvu novērtējumu no diviem novērtētājiem, nav uzlabojuši un šī iemesla dēļ tie nav publicēti, tiek glabāti vismaz divus gadus pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par publicēšanas noraidījumu.

Arhivēšana un uzglabāšana

Publicētie manuskripti tiek glabāti redakcijā 2 gadus pēc publicēšanas. Noraidītie manuskripti un manuskripti, kurus autori, saņēmuši negatīvu novērtējumu no diviem novērtētājiem, nav uzlabojuši un šī iemesla dēļ tie nav publicēti, tiek glabāti vismaz divus gadus pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par publicēšanas noraidījumu.

Publicētos manuskriptus arhivē atbilstoši arhīvu darbības normatīvajam regulējumam. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu (pieņemts 20.06.2006) katra izdevuma septiņus eksemplārus nodod Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļā. Pilns žurnāla digitalizētais krājums (visi numuri un raksti kopš 1992. gada) ir atrodams žurnāla mājaslapā (www.lasproceedings.lv) un glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

Finansējuma avoti

Žurnāla “LZA Vēstis, A daļa” izdošanu finansē no Latvijas Zinātņu akadēmijas budžeta, piesaistītiem beznosacījuma vai mērķorientētiem sponsoru (mecenātu) līdzekļiem vai citiem avotiem. Piesaistīto līdzekļu sniedzēji nedrīkst iespaidot redakcijas lēmumus.

Žurnālā netiek publicēti trešo personu reklāmas materiāli.

Iepazīstinot ar žurnālu “LZA Vēstis, A daļa” un aicinot publicēt žurnālā rakstus, par tā redakciju un žurnālu tiek sniegta tikai patiesa un nemaldinoša informācija.