Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana

Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” apstiprināta “LZA Vēstu” Redakcijas padomes sēdē 2018. gada 19. martā.

Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”

Visiem žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” publicēšanā iesaistītajiem (autoriem, redaktoriem, rakstu novērtētājiem (recenzentiem) un publicētājam) ir jāvienojas par ētiskās uzvedības standartu un tas jāievēro. Publicēšanas ētikas normas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas rīcības novēršanas metodes žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” (turpmāk “LZA Vēstis” A daļa), izstrādātas, ievērojot Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics (COPE), 2011) un tās atjaunotajā variantā paustos principus un norādījumus.

Redakcijas padome un Akadēmiskā redakcijas kolēģija

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa Redakcijas padomes un Akadēmiskās redakcijas kolēģijas locekļu vārdi un piederība zinātniskajām institūcijām atrodama mājas lapas sadaļā “Redakcijas padome un akadēmiskā redakcijas kolēģija“.

Redakcijas padomes un Akadēmiskās redakcijas kolēģijas locekļi ir humanitāro un sociālo zinātņu jomā atzīti eksperti. No 27 Akadēmiskās redakcijas kolēģijas locekļiem 22 ir Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi (to skaitā 8 ārzemju locekļi). 14 Akadēmiskās redakcijas kolēģijas locekļi ir ārvalstu zinātnieki no Austrālijas (2 locekļi), Čehijas (divi locekļi), Igaunijas (divi locekļi), Itālijas, Kanādas, Ķīnas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Zviedrijas. Latvijas Zinātņu akadēmija ir Latvijas vadošā zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā

Galvenie žurnāla publicēšanas ētikas politikas principi 

Iepazīstinot ar žurnālu “LZA Vēstis” A daļa un aicinot publicēt žurnālā rakstus, par tā redakciju un žurnālu tiek sniegta tikai patiesa un nemaldinoša informācija.

Neētiskas un negodīgas pētniecības prakses novēršana

Par žurnāla “LZA Vēstis” A daļa ētikas uzraudzību atbild tās galvenais redaktors. Katru atklāto neētisko publicēšanas uzvedības gadījumu izskata redakcijā, pat ja tas tiek atklāts vairākus gadus pēc publicēšanas.

Publicētājam un redaktoram ir jānovērš tādu materiālu publicēšana, kuros atklāti zinātniskās darbības ētikas pārkāpumi, un jānovērš jebkāda palīdzība vai atbalsts šādu materiālu publicēšanai.

Atklājot zinātniskās darbības ētikas pārkāpumus vai plaģiātismu iesniegtajos manuskriptos, publicētājs, sadarbojoties ar redaktoriem, noskaidro gadījuma apstākļus un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, kas var būt: iespējami ātri publicē kļūdas labojumu, vai, nopietnākos gadījumos, anulē publicētu rakstu vai atsaka iesniegtā manuskripta publicēšanu (skat. arī “Publicētāja apliecinājums” zemāk).

Redaktoram ir jāizskauž neētiska darbība arī no rakstu novērtētāju puses un jāizmanto pamatoti iedarbīgas metodes gadījumos, kad redakcija ir saņēmusi sūdzības par šādu darbību.

Sūdzību un apelācijas izskatīšana

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa autori savus jautājumus un iebildumus par publicēto rakstu, kā arī par manuskripta sagatavošanu publicēšanai var izteikt rakstiski galvenajam redaktoram adresētā vēstulē. Saņemtās vēstules tiek reģistrētas “Sūdzību un ierosinājumu reģistrā”. Rakstiski izteiktus jautājumus vai iebildumus par manuskripta sagatavošanas procesu vai publicēto materiālu izskata Redakcijas padomē (iespējams, pieaicinot recenzentu, uz kura vērtējuma pamata jautājums vai iebildums ir radies). Padome lemj par jautājumu vai iebildumu nopietnību un sekojošo rīcību, kas var būt: galvenā redaktora rakstisks skaidrojums autoram vai recenzentam, publicētā teksta labojums tuvākajā izdevumā vai publicētās informācijas atsaukums.

Žurnāla politika interešu konfliktu un konkurējošu interešu gadījumos

Autoriem manuskriptā ir jāsniedz nepārprotamas ziņas par jebkura būtiska finansiāla vai cita veida konfliktu, kas ir ietekmējis manuskriptā aprakstītos rezultātus vai to skaidrojumu. Visi finansējuma avoti ir jāatklāj.

Redaktors nodrošina, ka komerciāli ieņēmumi neietekmē viņa lēmumu, un ka autori atklāj konkurējošas intereses, kā arī publicē skaidrojumu, ja konkurējošas intereses ir atklātas pēc raksta publicēšanas. Ja nepieciešams, redaktors veic citas situācijai atbilstošas darbības, piemēram, publicē raksta atsaukumu.

Žurnāla politika datu koplietošanas un reproducējamības jautājumā

Žurnālā publicēto datu koplietošana un reproducējamība netiek ierobežota, ciktāl to atļauj Latvijas Republikas autortiesību likums. Žurnāls ir brīvi  piejams internetā.

Žurnāla politika intelektuālā  īpašuma tiesību jautājumos

Īstenojot intelektuālā īpašuma tiesības “LZA Vēstis” A daļa redakcija ievēro Latvijas Republikas likumu “Autortiesību likums” kas nosaka radošā intelektuālā īpašuma tiesības un aizsardzību.  

Žurnāla politika strīdu un labojumu gadījumā

Ja publicētajā rakstā konstatētas nopietnas kļūdas vai ētiskas dabas pārkāpumi, redakcija neatkarīgi no tā, cik ilgā laikā pēc publikācijas kļūda vai ētiskas dabas pārkāpums ir atklāts, nekavējoties novērš kļūdas un tuvākajā izdevumā publicē labojumus, paskaidrojošu informāciju,  atvainošanos vai iepriekš publicētā materiāla atsaukumu.

Rakstu novērtēšanas process

Katru zinātnisko rakstu anonīmi novērtē divi novērtētāji. Visu žurnāla saturu kopumā novērtē Redakcijas padome. Sīkāk par novērtēšanas procesu skatīt mājas lapas sadaļā Rakstu novērtēšana

Autori, autorība, autoru pienākumi un atbildība

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa autori ir Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kas iesnieguši oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, oriģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas un korespondenci, un informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā. “LZA Vēstu” A daļā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodā.

Dokuments “Publicēšanas ētikas normas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas rīcības novēršanas metodes žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”” nosaka autoru pienākumus un atbildību šādos aspektos: rakstības standarts; oriģinalitāte un plaģiātisms; vairākkārtīga, lieka (liekvārdīga) vai vienlaicīga (konkurējoša) publikācija; avotu uzrādīšana; autorība un līdzautorība; riski un pētījumi ar cilvēkiem; ziņu izpaušana un interešu konflikts; fundamentālas kļūdas publicētajos darbos. Autoriem ir jāpiedalās manuskripta izvērtēšanas procesā – jāanalizē ieteiktos uzlabojumus un, ja nepieciešams, jālabo teksts un jānovērš kļūdas.

Autortiesības piešķir tikai tiem, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu darba koncepcijas un  noformējuma izveidē, darba izpildē, vai aprakstītā pētījuma izskaidrošanā/tulkošanā. Visus, kuri ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu pētījumā, ir jāmin kā līdzautorus. 

Vairāk par autoriem, autorību un autoru pienākumiem un atbildību skatīt mājas lapas sadaļā Autori, autorība, autoru pienākumi un atbildība. Vairāk par manuskriptu iesniegšanu skatīt mājas lapas sadaļā Informācija autoriem (Manuskriptu iesniegšanas noteikumi).

Redakcijas vadītāja un A daļas galvenā redaktora pienākumi un atbildība

Atbildība

“LZA Vēstis” A daļas galvenais redaktors atbild par visu, kas tiek publicēts žurnālā un izvēlas, kuri no iesniegtajiem rakstiem tiks publicēti.

Rakstu izvēle publicēšanai ir atkarīga no iesniegtā raksta nozīmības pētniekiem un lasītājiem, pētījuma oriģinalitātes un raksta teksta skaidrības, pētījuma atbilstības žurnāla tematikai, kas apstiprināta ar žurnāla nolikumu un žurnāla politikas dokumentiem, atkarīga arī no recenzentu vērtējuma.  Pieņemot lēmumu, galvenais redaktors vadās no dokumentiem: “Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums” (pieņemts 2017. gada 13. jūnijā), “Žurnāla “Latvijas  Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” (apstiprināta 2018. gada 19. martā) un ievēro pastāvošos tiesiskos regulējumus par apmelojumiem, autortiesību pārkāpumiem un plaģiātismu. Pieņemot lēmumu par publicēšanu, redaktors var apspriesties ar citiem redaktoriem vai rakstu recenzentiem. Redaktoram ir jāspēj uzturēt augstu akadēmiskās rakstības kvalitāti (tekstu un faktu pareizību, saskaņu un pilnību), jācenšas nepieļaut, ka ekonomiskās intereses grauj intelektuālos un ētiskos standartus un, ja nepieciešams, allaž jābūt gatavam publicēt labojumus, paskaidrojumus, atsaukumus un atvainošanos.

Vienlīdzīga attieksme

Redaktors izvērtē iesniegtos rakstus pēc intelektuālā satura, neatkarīgi no autora(u) rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, etniskās piederības, pilsonības vai politiskās filozofijas.

Konfidencialitāte

Redaktors un redakcijas darbinieki nedrīkst izpaust informāciju par iesniegto manuskriptu citām personām, izņemot autorus, recenzentus vai iespējamos recenzentus un publicētāju, un, ja nepieciešams, Redakcijas padomi.

Ziņu izpaušana, interešu konflikts un citi jautājumi

Paziņojot par publicēta raksta atsaukumu, izsakot bažas vai šaubas par kādu rakstu un publicējot labojumus “LZA Vēstis” A daļā par jau publicētajiem rakstiem, redaktoram ir ieteicams vadīties no COPE’s Guidelines for Retracting Articles.

Bez rakstiskas autora atļaujas redaktors nedrīkst izmantot savos pētījumos nepublicētus materiālus, kas atrasti iesniegtajos manuskriptos. Konfidenciāla informācija vai idejas, kas iegūtas raksta novērtēšanas gaitā, ir jāpatur konfidenciālas un tās nedrīkst izmantot savā labā.

Redaktoram ir jānodrošina, ka reklamēšana, atkārtots izdevums vai citi komerciāli ieņēmumi neietekmē viņa lēmumu.

Redaktoram ir jānodrošina godīgs un profesionāls rakstu izvērtēšanas process, jāatturas izvērtēt tādus manuskriptus, kur viņam ir interešu konflikts, jo iepriekš ar autoru, organizāciju vai institūcijām, kas saistītas ar vērtējamo rakstu, ir bijis konkurējošs darbs, sadarbība vai citas attiecības, vai saistības. Šādos gadījumos jālūdz citu redaktoru vai citu redakcijas kolēģijas locekli novērtēt rakstu. Redaktoram ir jāprasa, lai autors atklāj  konkurējošas intereses, un jāpublicē labojumi, ja konkurējošas intereses ir atklātas pēc publicēšanas. Ja nepieciešams, ir jāveic citas situācijai atbilstošas darbības, piemēram, jāpublicē atsaukums vai publiski jāizsaka šaubas.

Personu datu aizsardzība

Redaktoram ir jāievēro valstī spēkā esošais konfidencialitātes normatīvais regulējums. Neatkarīgi no nacionālā regulējuma, redaktoram ir jānodrošina pētījumu vai profesionālās darbības laikā radušās informācijas aizsardzība. Šajā nolūkā parasti ir nepieciešams iegūt rakstisku informētu apliecinājumu – atļauju publicēt informāciju no cilvēkiem, kas ar to ir saistīti (var paši pazīt sevi vai viņus var pazīt citi cilvēki (piemēram, gadījumu pētījumos vai fotogrāfijās)). Privātu (ar personu saistītu) informāciju var publicēt bez nepārprotamas personas atļaujas, ja sabiedrības ieguvums pārsniedz personai nodarīto kaitējumu, vai ja personas piekrišanu nav iespējams iegūt, vai ja ir iepriekš zināms, ka persona neapstrīd informācijas publiskošanu.

Rakstu recenzentu (novērtētāju) pienākumi un atbildība

Palīdzība, pieņemot redaktoru (redakcijas) lēmumus

Recenzents palīdz redaktoram lēmumu pieņemšanā un, izvērtējot rakstus un norādot uz iespējamām izmaiņām, sekmē rakstu kvalitātes uzlabošanu.

Steidzamība

Uzaicinātais recenzents nekavējoties informē redaktoru, ja viņš(a) jūt, ka viņa(s) kvalifikācija nav pietiekama raksta izvērtēšanai, vai saprot, ka viņš(a) nespēs savlaicīgi sniegt novērtējumu, lai redaktors varētu atrast citu recenzentu.

Konfidencialitāte

Katru novērtēšanai saņemto manuskriptu ir jāuzskata par konfidenciālu dokumentu. To nevar rādīt citiem vai apspriest ar citiem, izņemot gadījumus, kad autors to ir uzdevis vai atļāvis.

Objektivitātes standarts

Izvērtēšanu ir jāveic objektīvi. Personīgas dabas kritika pret autoru nav pieļaujama. Recenzentiem savi uzskati ir jāpauž precīzi, kopā ar atbilstošiem un pierādošiem argumentiem.

Avotu norādes

Recenzentam ir jāatklāj ar raksta tematiku saistītie publicētie darbi, ko autors nav pieminējis/citējis. Jebkuram paziņojumam, ka novērojums, atvasinājums vai arguments ir iepriekš publicēts, jāpievieno atbilstoša atsauce. Recenzents var vērst redaktora uzmanību uz manuskripta būtisku līdzību vai sakritību ar citu publicētu darbu, kurš tam ir personiski zināms.  

Ziņu izpaušana un interešu konflikts

Konfidenciāla informācija vai idejas, kas iegūtas novērtēšanas procesā, ir jāpatur konfidenciālas un tās nevar izmantot personīgu priekšrocību iegūšanai. Recenzentam nevajag uzņemties tādu manuskriptu novērtēšanu, par kuriem viņam(i) ir interešu konflikts, jo iepriekš ir bijis konkurējošs darbs, sadarbība vai citas attiecības vai saistības ar jebkuru autoru, organizāciju, vai institūcijām, kas saistītas ar iesniegto rakstu.

Autortiesības un pieejamība

Mantiskās autortiesības uz “LZA Vēstīm” un atsevišķiem rakstiem pieder Latvijas Zinātņu akadēmijai, ja vien LZA noslēgtie līgumi neparedz citu kārtību. Autora personiskās tiesības ir neaizskaramas atbilstoši Latvijas Republikas Autortiesību likumam un Latvijas Zinātņu akadēmija tās aizsargā.

Žurnālu publicē drukātā eksemplārā un tas ir bez maksas pieejams internetā mājaslapā www.lasproceedings.lv. Rakstiem pievienoti kopsavilkumi angļu valodā un īsas ziņas par autoriem. Arhivētie izdevumi (1992 – 2009) ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo resursu krātuvē.

Drukātais izdevums ir atrodams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un sešās lielākajās bibliotēkās, to bez maksas saņem rakstu autori, LZA vadība, Redakcijas padomes un Akadēmiskās redakcijas kolēģijas locekļi, un starptautiski tas tiek izplatīts, izmantojot Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas publicēto izdevumu apmaiņas procesu.

Jaunākie un arhivētie raksti latviešu, angļu vai vācu valodā ir pieejami žurnāla mājaslapā  www.lasproceedings.lv. Rakstiem pievienoti kopsavilkumi angļu valodā un īsas ziņas par autoriem.

Žurnāla drukātā eksemplāra abonēšanas gada maksa ir 19,92 EUR vietējiem abonentiem un 30 EUR ārvalstu abonētājiem (plus pasta izmaksas). Žurnāla drukātie eksemplāri ir pieejami Latvijas Zinātņu akadēmijas grāmatu kioskā Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050, Latvija. Elektroniskā žurnāla izmantošana ir bezmaksas.

Arhivēšana

Publicētie manuskripti tiek saglabāti divus gadus pēc publicēšanas. Noraidītie manuskripti un manuskripti, kurus autori, saņēmuši negatīvu novērtējumu no diviem novērtētājiem, nav uzlabojuši un šī iemesla dēļ tie nav publicēti, tiek glabāti vismaz divus gadus pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par publicēšanas noraidījumu.

Publicētos manuskriptus arhivē atbilstoši arhīvu darbības normatīvajam regulējumam. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu (pieņemts 20.06.2006) katra izdevuma septiņus eksemplārus nodod Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļā,no tiem vienu eksemplāru bibliotēka atstāj glabāšanā. Pilns žurnāla digitalizētais krājums (visi numuri un raksti kopš 1992. gada) ir atrodams žurnāla mājaslapā (www.lasproceedings.lv) un glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Īpašumtiesības un vadība, ienākumu avoti

Žurnāla īpašniece un izdevēja ir LZA.

Latvijas Zinātņu akadēmija ir Latvijas vadošā zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātņu akadēmijas ir starptautiski pazīstamas zinātnes organizācijas, kas pastāv vairākās valstīs un ieņem īpašu vietu zinātnes sistēmā, tāpēc potenciālo autoru un redaktoru maldīšanās par tās būtību nav iespējama.

Saskaņā ar LZA Vēstu Nolikumu, žurnāla vadību un personālu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts. Tā ietver Redakcijas padomi, Akadēmisko redakcijas kolēģiju un redakcijas vadību. Redakcijas padomes un Akadēmiskās redakcijas kolēģijas sastāvā ir augsti kvalificēti eksperti no dažādām humanitāro un sociālo zinātņu nozarēm.

Žurnāla ieņēmumu avotus nosaka LZA Vēstu Nolikums. Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa izdošanu finansē no Latvijas Zinātņu akadēmijas budžeta, piesaistītiem beznosacījuma vai mērķorientētiem sponsoru (mecenātu) līdzekļiem vai citiem avotiem. Piesaistīto līdzekļu sniedzēji nedrīkst iespaidot redakcijas lēmumus.

Žurnālā netiek publicēti trešo personu reklāmas materiāli.

Citi labas prakses principi

Mājaslapa

Žurnāla mājaslapa ir www.lasproceedings.lv. Tā satur šādu informāciju: pamatinformāciju par žurnālu kopu “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, informāciju, kā sasniegt LZA Vēstu B daļu (via SCIENDO), un detalizētu informāciju par “LZA Vēstis” A daļu: Humanitārās un sociālās zinātnes.

Žurnāla redakcija rūpējas, lai žurnāla mājaslapa atbilst augstiem ētiskiem un profesionāliem standartiem. Visa autoriem nepieciešamā informācija ir viegli pieejama un saprotama. Detalizēta informācija par žurnāla statusu, publicēšanas principiem un redakcijas politiku, ir atrodama pilnos dokumentu tekstos, tādejādi nodrošinot nepieciešamo informāciju iespējami pilnīgi. Nesen izdotie un arhivētie izdevumi žurnāla mājaslapā ir pieejami no 1992. gada.

Izdošanas grafiks

Žurnālu izdod četras reizes gadā: marta beigās, jūnija beigās, septembra beigās un decembra beigās.

Žurnāla nosaukums

Žurnāla nosaukums “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” ir unikāls un to nevar sajaukt ar kādu citu žurnālu. Tas ir aprakstošs un nepārprotami liecina gan par žurnāla īpašnieku, gan saturu.

Publicētāja apliecinājums

Atzītas vai pierādītas ar publicēšanu saistītas nelegālas darbības, blēdīgas publikācijas vai plaģiātisma gadījumā publicētājs, cieši sadarbojoties ar redaktoru, noskaidro situāciju un to labo: publicē atrastās kļūdas labojumu vai, nopietnākos gadījumos, pilnībā atsauc rakstu.

 

Pilns dokuments „Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”” pieejams lejupielādei *.pdf formātā.