Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana

Apstiprināts “LZA Vēstu” Redakcijas padomes sēdē 2018. gada 19. martā

Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”

Visiem zinātnisko darbu publicēšanā iesaistītajiem (autoriem, redaktoriem, rakstu novērtētājiem (recenzentiem) un publicētājam) ir jāvienojas par ētiskās uzvedības standartu un tas jāievēro. Publicēšanas ētikas normas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas rīcības novēršanas metodes žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” (turpmāk “LZA Vēstis”), izstrādātas, ievērojot Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics (COPE), 2011) un tās atjaunotajā variantā paustos principus un norādījumus.

Galvenie žurnāla publicēšanas ētikas politikas principi. 

Žurnāla politika autorības un līdzautorības jautājumā. Autortiesības tiek piešķirtas tikai tiem, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu raksta koncepcijas un noformējuma izveidē, manuskripta sagatavošanā un aprakstītā pētījuma tulkošanā. Visi, kuri ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu pētījumā tiek minēti kā līdzautori.

Sūdzību un apelācijas izskatīšana. Žurnāla “LZA Vēstis, A daļa” autori savus jautājumus un iebildumus par publicēto rakstu, kā arī par manuskripta sagatavošanu publicēšanai var izteikt rakstiski galvenajam redaktoram adresētā vēstulē. Saņemtās vēstules tiek reģistrētas “Sūdzību un ierosinājumu reģistrā”. Rakstiski izteiktus jautājumus vai iebildumus par manuskripta sagatavošanas procesu vai publicēto materiālu izskata Redakcijas padomē (iespējams, pieaicinot recenzentu, uz kura vērtējuma pamata jautājums vai iebildums ir radies). Padome lemj par jautājumu vai iebildumu nopietnību un sekojošo rīcību, kas var būt: galvenā redaktora rakstisks skaidrojums autoram vai recenzentam, publicētā teksta labojums tuvākajā izdevumā vai publicētās informācijas atsaukums.

Žurnāla politika interešu konfliktu un konkurējošu interešu gadījumos. Autoriem manuskriptā ir jāsniedz nepārprotamas ziņas par jebkura būtiska finansiāla vai cita veida konfliktu, kas ir ietekmējis manuskriptā aprakstītos rezultātus vai to skaidrojumu. Visi finansējuma avoti ir jāatklāj.

Redaktors nodrošina, ka komerciāli ieņēmumi neietekmē viņa lēmumu, un ka autori atklāj konkurējošas intereses, kā arī publicē skaidrojumu, ja konkurējošas intereses ir atklātas pēc raksta publicēšanas. Ja nepieciešams, redaktors veic citas situācijai atbilstošas darbības, piemēram, publicē raksta atsaukumu.

Žurnāla politika datu koplietošanas un reproducējamības jautājumā. Saskaņā ar “LZA Vēstis, A daļa” redakcijas politiku, žurnālā publicēto datu koplietošana un reproducējamība netiek ierobežota, ciktāl to atļauj Latvijas Republikas autortiesību likums. Žurnāls ir brīvi  piejams internetā.

Žurnāla ētikas uzraudzības politika. Par žurnāla “LZA Vēstis, A daļa” ētikas uzraudzību atbild tās galvenais redaktors. Katru atklāto neētisko publicēšanas uzvedības gadījumu izskata redakcijā, pat ja tas tiek atklāts vairākus gadus pēc publicēšanas.

Žurnāla politika intelektuālā  īpašuma tiesību jautājumos. Īstenojot intelektuālā īpašuma tiesības “LZA Vēstis, A daļa” redakcija ievēro Latvijas Republikas likumu “Autortiesību likums” kas nosaka radošā intelektuālā īpašuma tiesības un aizsardzību.  

Žurnāla politika strīdu un labojumu gadījumā. Ja publicētajā rakstā konstatētas nopietnas kļūdas vai ētiskas dabas pārkāpumi, redakcija neatkarīgi no tā, cik ilgā laikā pēc publikācijas kļūda vai ētiskas dabas pārkāpums ir atklāts, nekavējoties novērš kļūdas un tuvākajā izdevumā publicē paskaidrojošu informāciju vai iepriekš publicētā materiāla atsaukumu.

Redakcijas vadītāja un A daļas galvenā redaktora pienākumi un atbildība

Atbildība

Profesionālapskatei pakļauta žurnāla (peer-reviewed journal) “LZA Vēstis” A daļas galvenais(ā) redaktors(e) atbild par visu, kas tiek publicēts žurnālā un izvēlas, kuri no iesniegtajiem rakstiem tiks publicēti.

Rakstu izvēle publicēšanai ir atkarīga no iesniegtā raksta nozīmības pētniekiem un lasītājiem, pētījuma oriģinalitātes un raksta teksta skaidrības, pētījuma atbilstības žurnāla tematikai, kas apstiprināta ar žurnāla nolikumu un žurnāla politikas dokumentiem, atkarīga arī no recenzentu vērtējuma.  Pieņemot lēmumu, galvenais redaktors vadās no dokumentiem: Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums (pieņemts 2017. gada 13. jūnijā), Žurnāla “Latvijas  Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika (apstiprināta 2018. gada 19. martā) un ievēro pastāvošos tiesiskos regulējumus par apmelojumiem, autortiesību pārkāpumiem un plaģiātismu. Pieņemot lēmumu par publicēšanu, redaktors var apspriesties ar citiem redaktoriem vai rakstu recenzentiem. Redaktoram ir jāspēj uzturēt akadēmiskās rakstības viengabalainību (tekstu un faktu pareizību, saskaņu un pilnību), jācenšas nepieļaut, ka ekonomiskās intereses grauj intelektuālos un ētiskos standartus un, ja nepieciešams, allaž jābūt gatavam publicēt labojumus, paskaidrojumus, atsaukumus un atvainošanos.

 Vienlīdzīga attieksme

Redaktors izvērtē iesniegtos rakstus pēc intelektuālā satura, neatkarīgi no autora(u) rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, etniskās piederības,

pilsonības vai politiskās filozofijas.

Konfidencialitāte

Redaktors un redakcijas darbinieki nedrīkst izpaust informāciju par iesniegto manuskriptu citām personām, izņemot autorus, recenzentus vai iespējamos recenzentus un publicētāju, un, ja nepieciešams, Redakcijas padomi.

Ziņu izpaušana, interešu konflikts un citi jautājumi

Paziņojot par publicēta raksta atsaukumu, izsakot bažas vai šaubas par kādu rakstu un publicējot labojumus “LZA Vēstīs” par jau publicētajiem rakstiem, redaktoram ir ieteicams vadīties no COPE’s Guidelines for Retracting Articles.

Bez rakstiskas autora atļaujas redaktors nedrīkst izmantot savos pētījumos nepublicētus materiālus, kas atrasti iesniegtajos manuskriptos. Konfidenciāla informācija vai idejas, kas iegūtas raksta novērtēšanas gaitā, ir jāpatur konfidenciālas un tās nedrīkst izmantot savā labā.

Redaktoram ir jānodrošina, ka reklamēšana, atkārtots izdevums vai citi komerciāli ieņēmumi neietekmē viņa lēmumu.

Redaktoram ir jānodrošina godīgs un profesionāls rakstu izvērtēšanas process.  Redaktoram ir jāatturas izvērtēt tādus manuskriptus, kur viņam ir interešu konflikts, jo iepriekš ar autoru, organizāciju vai institūcijām, kas saistītas ar vērtējamo rakstu, ir bijis konkurējošs darbs, sadarbība vai citas attiecības, vai saistības. Šādos gadījumos jālūdz citu redaktoru vai citu redakcijas kolēģijas locekli novērtēt rakstu. Redaktoram ir jāprasa, lai autors atklāj  konkurējošas intereses, un jāpublicē labojumi, ja konkurējošas intereses ir atklātas pēc publicēšanas. Ja nepieciešams, ir jāveic citas situācijai atbilstošas darbības, piemēram, jāpublicē atsaukums vai publiski jāizsaka šaubas.

Personu datu aizsardzība

Redaktoram ir jāievēro valstī spēkā esošais konfidencialitātes normatīvais regulējums. Neatkarīgi no nacionālā regulējuma, redaktoram ir jānodrošina pētījumu vai profesionālās darbības laikā radušās (piemēram, starp ārstu un pacientu) informācijas aizsardzība. Šajā nolūkā parasti ir nepieciešams iegūt rakstisku informētu apliecinājumu – atļauju publicēt informāciju no cilvēkiem, kas ar to ir saistīti (var paši pazīt sevi vai viņus var pazīt citi cilvēki (piemēram, gadījumu pētījumos vai fotogrāfijās)). Privātu (ar indivīdu saistītu) informāciju var publicēt bez nepārprotamas indivīda atļaujas, ja sabiedrības ieguvums pārsniedz indivīdam nodarīto kaitējumu, vai ja indivīda piekrišanu nav iespējams iegūt, vai ja ir iepriekš zināms, ka indivīds neapstrīd informācijas publiskošanu.

Iesaistīšanās un sadarbošanās pētījumos

Redaktoram ir stingri jāievēro publicēto materiālu viengabalainība (tekstu un faktu pareizība, saskaņa un pilnība) un, ja nepieciešams,  jāpublicē labojumi un atsaukumi, kā arī jāizskauž apšaubāmus vai noziedzīgus pētījumus un ar publicēšanu saistītas noziedzīgas darbības.

Redaktoram ir jāizskauž noziedzīgas darbības no rakstu izvērtētāju puses. Redaktoram ir jāizmanto pamatoti iedarbīgas metodes gadījumos, kad redakcija ir saņēmusi sūdzības par ētikas pārkāpumiem, kas saistīti ar iesniegto manuskriptu vai jau nopublicētu rakstu.

Rakstu recenzentu (novērtētāju) pienākumi un atbildība

Palīdzība, pieņemot redaktoru (redakcijas) lēmumus

Recenzents palīdz redaktoram, pieņemot redakcijas lēmumus un, sadarbojoties ar autoru rakstu izvērtēšanas gaitā, uzlabojot raksta kvalitāti.

Steidzamība

Uzaicinātais recenzents nekavējoties informē redaktoru, ja viņš(a) jūt, ka viņa(s) kvalifikācija nav pietiekama raksta izvērtēšanai, vai saprot, ka viņš(a) nespēs savlaicīgi sniegt izvērtējumu, lai redaktors varētu atrast citu recenzentu.

Konfidencialitāte

Katru novērtēšanai saņemto manuskriptu ir jāuzskata par konfidenciālu dokumentu. Tos nevar rādīt citiem vai apspriest ar citiem, izņemot gadījumus, kad autors to ir uzdevis vai atļāvis.

Objektivitātes standarts

Izvērtēšanu ir jāveic objektīvi. Personīgas dabas kritika pret autoru nav pieļaujama. Recenzentiem savi uzskati ir jāpauž precīzi, kopā ar atbilstošiem un pierādošiem argumentiem.

Avotu norādes

Recenzentam ir jāatklāj ar raksta tematiku saistītie publicētie darbi, ko autors nav pieminējis/citējis. Jebkuram paziņojumam, ka novērojums, atvasinājums vai arguments ir iepriekš publicēts, jāpievieno atbilstoša atsauce. Recenzents var vērst redaktora uzmanību uz manuskripta būtisku līdzību vai sakritību ar citu publicētu darbu, kurš tam ir personiski zināms.  

Ziņu izpaušana un interešu konflikts

Konfidenciāla informācija vai idejas, kas iegūtas novērtēšanas procesā, ir jāpatur konfidenciālas un tās nevar izmantot personīgu priekšrocību iegūšanai. Recenzentam nevajag uzņemties tādu manuskriptu novērtēšanu, par kuriem viņam(i) ir interešu konflikts, jo iepriekš ir bijis konkurējošs darbs, sadarbība vai citas attiecības vai saistības ar jebkuru autoru, organizāciju, vai institūcijām, kas saistītas ar iesniegto rakstu.

Autora(u) atbildība

Rakstības standarts

Autoram, aprakstot oriģināla pētījuma rezultātus, ir precīzi jāparāda paša veiktais darbs

un jāatspoguļo objektīva diskusija par pētījuma nozīmīgumu. Paskaidrojošā informācija manuskriptā ir jāparāda precīzi. Raksta temats ir jāparāda pietiekami detalizēti un ir

jābūt atsaucēm, lai citi varētu šo darbu atkārtot. Blēdīgi vai apzināti neprecīzi paziņojumi tiek uzskatīti par neētisku rīcību un nav pieņemami.

Oriģinalitāte un plaģiātisms

Autoriem ir jānodrošina, ka viņu uzrakstītais darbs ir pilnībā oriģināls, un, ja autori ir izmantojuši citu autoru darbus un/vai vārdus, tas ir jānorāda atsaucēs.  

Vairākkārtīga, lieka (liekvārdīga) vai vienlaicīga (konkurējoša) publikācija  

Autoram nevajadzētu publicēt rakstus par vienu un to pašu pētījumu vairāk kā vienā žurnālā vai pirmreizējā publikācijā. Viena un tā paša raksta paralēla iesniegšana publicēšanai vairāk kā vienam žurnālam ir neētiska rīcība un nav pieņemama.

Avotu uzrādīšana

Rakstā ir jābūt precīzām norādēm uz citu pētnieku darbiem. Autoriem ir jānorāda publikācijas, kam ir liela nozīme, paskaidrojot rakstā aprakstītā darba būtību.  

Manuskripta autortiesības

Autortiesības ir jāpiešķir tikai tiem, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu darba koncepcijas un  noformējuma izveidē, darba izpildē, vai aprakstītā pētījuma izskaidrošanā/tulkošanā. Visus, kuri ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu pētījumā, ir jāmin kā līdzautorus. Citas personas, kas kādā nozīmīgā pētījuma projekta aspektā ir piedalījušās pētījuma izpildē, ir jāmin atzinības izteikšanas sadaļā. Par publikāciju atbildīgajam autoram ir jānodrošina, lai visi patiesie līdzautori (identificējami atbilstoši iepriekš minētajai definīcijai) tiktu iekļauti  manauskripta autoru sarakstā, un lai sarakstā nebūtu iekļauti tādi autori, kas nav piedalījušies darba izpildē, ka visi līdzautori būtu redzējuši raksta galīgo variantu un piekrituši tā publicēšanai.  

Riski un pētījumi ar cilvēkiem vai dzīvniekiem  

Ja pētījumā ietilpst darbs ar ķīmiskām vielām, procedūras vai iekārtas, kuru izmantošana ir saistīta ar neparastu risku, vai darbības ar cilvēkiem, manuskriptā tas ir skaidri jānorāda.  Pētījumos ar cilvēku un dzīvniekiem jāuzrāda, ka ir saņemta atbilstošās ētikas komisijas atļauja pētījuma veikšanai.

Ziņu izpaušana un interešu konflikts

Visiem autoriem manuskriptā ir jāsniedz nepārprotamas ziņas par jebkura būtiska finansiāla vai cita veida konfliktu, ko varētu tulkot kā tādu, kas ir ietekmējis manuskriptā aprakstītos rezultātus vai to skaidrojumu. Visi finansējuma avoti ir jāatklāj.

Fundamentālas kļūdas publicētajos darbos

Ja autors ir atklājis būtiskas kļūdas vai neprecizitātes paša publicētajā darbā, viņa(s) pienākums ir steidzami informēt žurnāla redaktoru vai publicētāju un sadarboties, vai nu atsaucot rakstu vai publicējot kļūdu labojumu. 

Publicētāja apliecinājums

Atzītas vai pierādītas ar publicēšanu saistītas nelegālas darbības, blēdīgas publikācijas vai plaģiātisma gadījumā publicētājs, cieši sadarbojoties ar redaktoru, noskaidro situāciju un to labo: publicē atrastās kļūdas labojumu vai, nopietnākos gadījumos, pilnībā atsauc rakstu.

 

Pilns dokuments „Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”” pieejams lejupielādei *.pdf formātā.