PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

LZA Vēstis A daļa, 2021.g. 4. numurs

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.1
Atslēgas vārdi: tautsaimniecība, zināšanu ekonomika, digitalizācija, zināšanu ekonomikas telpiski saturiskā diversifikācija, reģionu attīstība, klimata pārmaiņas, labklājība, materiālās nenodrošinātības līmenis, nevienlīdzība, sabiedrības novecošana, reģionālā noslāņošanās, sociālā aktivitāte, atvērtība pārmaiņām, uzņēmējdarbība, vērtīborientācija, politikas dokumenti
Menu