PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sanita Osipova

Prof. Dr. iur. Sanita Osipova ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle. Sanita Osipova ir vairāk nekā 100 dažādu publikāciju autore par tiesību vēsturi, konstitucionālajām tiesībām, tiesību socioloģiju (piemēram, tiesību efektivitāti un juridisko kultūru) un jurista ētiku. Sanita Osipova ir Profesora Kārļa Dišlera fonda dibinātāja un asamblejas locekle. Fonda mērķi ir veicināt nacionālās valststiesību zinātnes attīstību, iesaistīt valststiesībās studentus un veicināt demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību nostiprināšanos sabiedrībā. Viņa ir arī starptautiskās Eiropas salīdzināmās tiesību vēstures asociācijas (ESCLH) biedre. 2021. gadā viņai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Arveda Švābes vārdbalva Latvijas vēsturē par rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa