PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ringolds Balodis

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Ringolds Balodis 2001. gadā ieguvis tiesību doktora grādu Latvijas Universitātē. R. Balodis ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors un Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs. Satversmes zinātnisko komentāru projekta idejas autors un vadītājs. No 1997. gada līdz 2003. gadam bijis atbildīgs par valsts un baznīcas attiecībām (Tieslietu ministrijas departamenta direktors, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks). No 2008. gada līdz 2013. gadam galvenais valsts notārs — Uzņēmumu reģistra vadītājs. No 2003. gada līdz 2015. gadam Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs. No 2007. gada Eiropas valsts un baznīcas konsorcija (European Consortium for Church and State Research) biedrs. No 2016. gada līdz 2019. gadam Eiropas Drošības un sadarbības padomes Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja ekspertu komisijas reliģiskās pārliecības vai ticības brīvības jautājumos (OSCE ODIHR Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief) loceklis. No 2014. gada līdz 2018. gadam 12. Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas sekretārs. 2018. gadā piešķirta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme. Divu monogrāfiju, vairāk nekā 100 zinātnisku publikāciju autors. Specializējies valststiesībās, salīdzinošajās konstitucionālajās tiesībās.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa