PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Raivis Bičevskis

Dr. phil. Raivis Bičevskis ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors. Zinātniskās intereses: vācu filozofija no vēlīnajiem viduslaikiem līdz mūsdienām, vācu un Baltijas intelektuālo tradīciju saikne, J. G. Hāmaņa, J. G. Herdera, M. Heidegera un
L. Klāgesa filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika, ideju un intelektuālā vēsture, humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas, pieredzes teorijas, filozofiskā antropoloģija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa