PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nadežda Pazuhina

Nadežda Pazuhina, Dr. art., ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un docente Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Mākslas zinātņu doktora grādu kultūras teorijā ieguvusi Latvijas Kultūras akadēmijā (2008). Zinātnisko interešu lokā ir vecticībnieku kultūra Baltijas valstīs, krievu minoritātes vēsture, reliģisko un kultūras pētījumu metodoloģija. 2011.–2018. gadā piedalījās vairākos reliģijpētniecībai veltītajos zinātniski pētnieciskajos projektos. Ir Latvijas un Čehijas ZA sadarbības projekta “Nacionālās minoritātes un etniskās grupas: pagātnes un tagadnes pieredze Čehijā un Latvijā” (2016–2018) Latvijas koordinatore, autore monogrāfijai “Kulturpraktiken der russisch-orthodoxen Altgläubigen Lettlands. Erfahrungen von Stabilität und Wandel in priesterlosen Gemeinschaften (1920–1939 und 1991–2006)“ (2009).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa