PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Irēna Saleniece

Dr. hist. Irēna Saleniece ir Daugavpils Universitātes Humanitāras fakultātes Vēstures katedras profesore, Mutvārdu vēstures centra vadītāja, 12 mutvārdu vēstures ekspedīciju rīkotāja. Divu zinātnisko monogrāfiju un apmēram 100 zinātnisko rakstu autore. Galvenās pētniecības
intereses — skolu politika Latvijā 20. gadsimtā, Latvijas sovetizācija pēc Otrā pasaules kara, mutvārdu vēsture avotpētniecības kontekstā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa