PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Inta Dišlere

Dr. h. c. hist. Inta Dišlere ir Tukuma muzeja Durbes pils muzeja vadītāja. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē iegūta vācu valodas un literatūras speciālistes izglītība. Pētnieciskās intereses: Kurzemes un Tukuma novada apdzīvoto vietu kultūrvēsture, sociālās, saimnieciskās
un garīgās dzīves vēstures pētījumi saistībā ar kultūras mantojuma saglabāšanu; ievērojamu novadnieku ģenealoģiskie pētījumi; vācbaltiešu un latviešu savstarpējās attiecības 19. un 20. gadsimta sabiedriski politisko norišu kontekstā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa