Dzintra Paegle

Dr. philol. Dzintra Paegle ir filoloģijas doktore, pedagoģe, valodniece. Bijusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras asoc. profesore. Zinātniskās intereses: mūsdienu latviešu valodas morfoloģija, dialektoloģija, valodas kultūra, latviešu
ortogrāfijas vēsture, senie raksti, novadpētniecība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa