Autori, autorība, autoru pienākumi un atbildība

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļas autori ir Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kas iesnieguši oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, oriģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas un korespondenci, un informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā. “LZA Vēstis” A daļā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodā. Vairāk par manuskriptu iesniegšanu mājas lapas sadaļā “Informācija autoriem (Manuskriptu iesniegšanas noteikumi”

Par rakstu sagatavošanu publicēšanai un materiālu publicēšanu žurnālā nav jāmaksā. 

Autorība un līdzautorība

“LZA Vēstis” A daļā autorību piešķir tikai tiem, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu darba koncepcijas un  noformējuma izveidē, darba izpildē, vai aprakstītā pētījuma izskaidrošanā/tulkošanā. Visus, kuri ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu pētījumā, ir jāmin kā līdzautorus. Citas personas, kas kādā nozīmīgā pētījuma projekta aspektā ir piedalījušās pētījuma izpildē, ir jāmin atzinības izteikšanas sadaļā. Par publikāciju atbildīgajam autoram ir jānodrošina, lai visi patiesie līdzautori (identificējami atbilstoši iepriekš minētajai definīcijai) tiktu iekļauti manuskripta autoru sarakstā, un lai sarakstā nebūtu iekļauti tādi autori, kas nav piedalījušies darba izpildē, un lai visi līdzautori būtu redzējuši raksta galīgo variantu un piekrituši tā publicēšanai.   

Autora personiskās tiesības ir neaizskaramas atbilstoši Latvijas Republikas Autortiesību likumam un Latvijas Zinātņu akadēmija tās aizsargā.

Autora(u) atbildība

“LZA Vēstu” A daļas autoriem ir jāpiedalās manuskripta izvērtēšanas procesā – jāanalizē ieteiktos uzlabojumus un, ja nepieciešams, jālabo teksts un jānovērš kļūdas.

Rakstības standarts

Autoram, aprakstot oriģināla pētījuma rezultātus, ir precīzi jāparāda paša veiktais darbs un jāatspoguļo objektīva diskusija par pētījuma nozīmīgumu. Paskaidrojošā informācija manuskriptā ir jāparāda precīzi. Raksta temats ir jāparāda pietiekami detalizēti un ir jābūt atsaucēm, lai citi varētu šo darbu atkārtot. Blēdīgi vai apzināti neprecīzi paziņojumi tiek uzskatīti par neētisku rīcību un nav pieņemami.

Oriģinalitāte un plaģiātisms

Autoriem ir jānodrošina, ka viņu uzrakstītais darbs ir pilnībā oriģināls, un, ja autori ir izmantojuši citu autoru darbus un/vai vārdus, tas ir jānorāda atsaucēs.  

Vairākkārtīga, lieka (liekvārdīga) vai vienlaicīga (konkurējoša) publikācija  

Autoram nevajadzētu publicēt rakstus par vienu un to pašu pētījumu vairāk kā vienā žurnālā vai pirmreizējā publikācijā. Viena un tā paša raksta paralēla iesniegšana publicēšanai vairāk kā vienam žurnālam ir neētiska rīcība un nav pieņemama.

Avotu uzrādīšana

Rakstā ir jābūt precīzām norādēm uz citu pētnieku darbiem. Autoriem ir jānorāda publikācijas, kam ir liela nozīme, paskaidrojot rakstā aprakstītā darba būtību.  

Riski un pētījumi ar cilvēkiem

Ja pētījumā ietilpst darbības ar cilvēkiem, manuskriptā tas ir skaidri jānorāda.  Pētījumos ar cilvēku jāuzrāda, ka ir saņemta atbilstošās ētikas komisijas atļauja pētījuma veikšanai.

Ziņu izpaušana un interešu konflikts

Visiem autoriem manuskriptā ir jāsniedz nepārprotamas ziņas par jebkura būtiska finansiāla vai cita veida konfliktu, ko varētu tulkot kā tādu, kas ir ietekmējis manuskriptā aprakstītos rezultātus vai to skaidrojumu. Visi finansējuma avoti ir jāatklāj.

Fundamentālas kļūdas publicētajos darbos

Ja autors ir atklājis būtiskas kļūdas vai neprecizitātes paša publicētajā darbā, viņa(s) pienākums ir steidzami informēt žurnāla redaktoru vai publicētāju un sadarboties, vai nu atsaucot rakstu vai publicējot kļūdu labojumu.