Manuskriptu iesniegšanas noteikumi

Rakstu iesniegšanas kārtība pamatvilcienos noteikta „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums” 8. sadaļā. “LZA Vēstu” A daļā publicēšanai iesniegtajiem darbiem ir jāatbilst žurnāla Redakcijas padomes noteiktajām prasībām autoriem (formulētas „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” 4. sadaļā un “Manuskripta ieteikuma veidlapā” (elektroniski pieejama šeit):

1) raksta temats un saturs atbilst žurnāla “LZA Vēstis” A daļas profilam;

2) raksta nosaukums skaidri un nepārprotami atspoguļo raksta saturu;

3) anotācija un atslēgas vārdi atbilstoši atspoguļo raksta būtību;

4) raksts atbilst piedāvātajai sadaļai: oriģinālraksts, diskusijas ziņojums, recenzija, cits;

5) raksts uzrakstīts pietiekamā zinātniskā līmenī;

6) rakstā iekļautie dati pietiekami pamato autora(u) paskaidrojumus un secinājumus;

7) raksts uzrakstīts pieņemamā angļu valodā (ja raksts iesniegts angļu valodā).

Zinātnisko rakstu manuskriptu, kas sagatavots atbilstoši redakcijas noteiktajām prasībām, autors elektroniski nosūta “LZA Vēstu” A daļas galvenajam redaktoram. Ja neviens no raksta autoriem nav LZA loceklis loceklis vai viņam/viņai nav piešķirts zinātņu doktora grāds, tam jāpievieno LZA locekļa vai zinātņu doktora ieteikums. Ieteikuma forma elektroniski pieejama šeit.
Manuskripta satura vadlīnijas, strukturējumu un noformējumu, t.sk. atsaucēm, nosaka „Manuskriptu pieņemšanas noteikumi un prasības žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” iesniedzamajiem rakstiem”. Noteikumu jaunākajai versijai jābūt publicētai mājaslapā un ne retāk kā reizi gadā arī “LZA Vēstu” numuros.

Iesniedzot manuskriptu, autoram ir jāapliecina, ka raksts ir oriģināls darbs un

  • to ir uzrakstījis(uši) manuskriptā minētais(ie) autors(i);
  • manuskripts iepriekš nav bijis publicēts nevienā izdevumā;
  • manuskripts nav iesniegts un netiks iesniegts publikācijai nevienā citā izdevumā;
  • manuskripts nesatur nepatiesus apgalvojumus vai materiālus, kas var radīt autortiesību pārkāpumu pret kādu citu fizisku vai juridisku personu;
  • manuskripts nesatur faktus un secinājumus, kas izmantoti vai izdarīti sponsoru vai finansējuma piešķīrēju ietekmē;
  • manuskriptā ir norādītas visas nepieciešamās izmantoto avotu atsauces, ieskaitot arī avotus atbilstošus ilustrācijām un pielikumiem;
  • raksta autors(i) ir saņēmis(uši) visas nepieciešamās atļaujas par citu autoru darbos esošu tekstu, skaitļu un citu materiālu izmantošanu publicēšanai iesniegtajā manuskriptā;
  • visi līdzautori ir redzējuši raksta galīgo variantu un piekrituši tā publicēšanai;
  • raksta autors(i) ir saņēmis(uši) rakstisku piekrišanu no personām par tādu materiālu publicēšanu, kurā šīs personas varētu ieraudzīt sevi vai viņas varētu pazīt citas personas (piemēram, gadījumu izpētes aprakstos vai fotogrāfijās);
  • manuskripts pilnībā atbilst autortiesību regulējuma prasībām, kas ir noteiktas Latvijas Republikas Autortiesību likumā (pieņemts 06.04.2000, spēkā no 11.05.2000, pieejams likumi.lv  (latv. val.)).

Apliecinājuma forma elektroniski pieejama šeit.

Visu žurnālā ”LZA Vēstis” A daļā publicēto rakstu autortiersības pieder žurnālam „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”  un rakstu autoriem.

Vienojoties ar žurnāla redakciju, autoriem ir tiesības arhivēt savus žurnālā “LZA Vēstis” A daļā publicētos rakstus trešo personu krātuvēs.

Žurnāla redakcija sagatavo manuskriptus publicēšanai un publicē materiālus žurnālā bez maksas.

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa redakcijas politika nosaka, ka autori atbild par faktu un bibliogrāfisko datu pareizību. Atzītas vai pierādītas ar publicēšanu saistītas nelegālas darbības, blēdīgas publikācijas prakses vai plaģiātisma gadījumā žurnāla redakcija, cieši sadarbojoties  ar redaktoru, noskaidro situāciju un to labo: publicē atrastās kļūdas labojumu, vai, nopietnākos gadījumos, pilnībā atsauc rakstu.

Pētniecības pārkāpumus atklāj gan redaktori, pārbaudot tekstus ar pieejamajiem elektroniskajiem plaģiātisma pārbaudītājiem, gan rakstu novērtētāji, pamatojoties uz savu pieredzi novērtējamā manuskripta tematikā un zināšanām par izmantotajiem avotiem.  Neapzinātas kļūdas vai viedokļu atšķirība netiek uzskatīti par pētniecības pārkāpumu.